Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S18

Systemy komunikacji pojazd-pojazd

Przewodnicząca Katarzyna Kosek-Szott

Metody alokacji zasobów w sieciach 5G o wysokiej niezawodności w komunikacji między pojazdami

Lenarska K., Langowski A., Sybis M., Wesołowski K.

W pierwszej części referatu zaprezentowano model badanego systemu komunikacji między pojazdami o wysokiej niezawodności wraz z krótkim opisem modelu kanału radiowego stosowanego w badaniach. W kolejnej części zawarto szczegółowy opis sześciu rozważanych metod alokacji zasobów. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych, zawarte w ostatniej części pracy, podsumowano uwzględniając opóźnienie oraz moc przypadającą na pojedynczy blok zasobów, różniące się w zależności od wybranej metody alokacji.

Technika komunikacji radiowej V2X jako metoda poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Gajewska M.

W referacie zaprezentowano metody komunikacji V2X pomiędzy pojazdami oraz między pojazdami i różnymi innymi elementami infrastruktury drogowej. Ponadto scharakteryzowano komunikację radiową V2V oraz omówiono strukturę kanałów dla tego rodzaju komunikacji. W dalszej części referatu przedstawiono nową propozycję zastosowania technologii LTE-V do realizacji komunikacji V2X i przeanalizowano przewidywaną niezawodność transmisji komunikatów dla tej technologii dla różnych typów środowisk.

Wykorzystanie informacji o stanie kanału transmisyjnego do optymalizacji wykorzystania zasobów radiowych w systemie komunikacji między pojazdami

Sroka P., Lenarska K., Langowski A., Sybis M., Wesołowski K.

W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwej poprawy jakości transmisji w systemie komunikacji między pojazdami dzięki wykorzystaniu znajomości informacji o stanie kanału transmisyjnego w nadajniku. Porównano system z losowym wyborem zasobów radiowych oraz z optymalizacją alokacji zasobów na podstawie informacji o kanale. Przedstawione wyniki symulacji pokazują, że optymalizacja wykorzystania zasobów daje zysk w postaci ewentualnego mniejszego wymaganego SNR do osiągnięcia założonej stopy błędu, jednak ostatecznie osiągany zysk zanika wraz ze wzrostem liczby retransmisji.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie