Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S15

Propagacja fal radiowych 1

Przewodniczący: Wiktor Sęga

Wpływ środowiska propagacji na kątowe rozproszenie mocy odbieranych sygnałów

Ziółkowski C., Kelner J. M.

Artykuł poświęcony jest problematyce oceny intensywności zjawiska kątowego rozproszenia mocy odbieranych sygnałów, jako funkcji warunków propagacji występujących w środowisku. Do oceny wpływu środowiska na kątowe rozproszenie mocy wykorzystany jest wieloeliptyczny model propagacji, który bazuje na charakterystykach wywodzących się z odpowiedzi impulsowej kanału. Ocena kątowego rozproszenia moc przedstawiona jest, jako funkcja typu środowiska, kierunku transmisji sygnałów i odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Modelowanie zaników sygnału jako skutek efektu Dopplera w dyspersyjnym środowisku propagacji

Kelner J. M., Ziółkowski C.

Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu parametrów transmisyjnych środowiska propagacji na właściwości statystyczne zaników sygnału. Ocena ta jest pokazana na podstawie badań symulacyjnych, w których wykorzystany został wieloeliptyczny model propagacji. Jako miary intensywności zaników wykorzystano takie parametry jak częstość przekroczenia poziomu przez obwiednię sygnału i średnia długość zaniku. W zakresie właściwości statystycznych obwiedni uzyskane wyniki pokazują zgodność symulacji z wynikami analizy teoretycznej.

Wpływ krzywizny Ziemi oraz algorytmów wyznaczania długości trasy radiowej na modelowanie propagacyjne wybranymi metodami

Wypiór D., Staniec K.

W referacie dokonano analizy błędów wyznaczania długości trasy radiowej za pomocą powszechnie stosowanych do tego celów algorytmów. Przeanalizowano ich wpływ na wyznaczane tłumienie fal radiowych metodą zmodyfikowaną Hata. Dokonano również analizy wpływu krzywizny Ziemi na wyniki tłumienia dyfrakcyjnego Deygout w oparciu o zbiór profili wygenerowanych losowo na obszarze Polski.

Metody korekcji wpływu jonosfery na dokładność określenia lokalizacji w systemach GNSS

Wroński J. W.

Zastosowanie systemów nawigacji satelitarnej, o zasięgu obejmującym cały obszar kuli ziemskiej (GNSS), dzięki precyzji w określaniu współrzędnych geograficznych, są praktycznie nieograniczone – od klasycznych (sporządzanie i aktualizacja map oraz nanoszenia na mapy obiektów geodezyjnych, geologicznych, infrastruktury technicznej) do automatycznej nawigacji samochodowej, czy w najnowszych zastosowaniach technologii internetowych, takich jak IoT czy IoE, czyli sieci ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do Internetu. Sygnały z satelity przechodząc przez warstwę jonosfery, będącą w swej naturze ośrodkiem rozpraszającym, ulega opóźnieniu, co ma wpływ na dokładność określania pozycji odbiornika. W referacie przedstawiono metody korekcji wpływu jonosfery na wyznaczania dokładności lokalizacji jednoczęstotliwościowych odbiorników systemów GNSS.

Metody korekcji wpływu troposfery na dokładność określenia lokalizacji w systemach GNSS

Wroński J. W.

Zastosowanie systemów nawigacji satelitarnej, o zasięgu obejmującym cały obszar kuli ziemskiej (GNSS), dzięki precyzji w określaniu współrzędnych geograficznych, są praktycznie nieograniczone. Do klasycznych zastosowań systemu należą sporządzaniei aktualizacja map oraz nanoszenia na mapy obiektów z różnych dziedzin(geodezja, geologia, infrastruktura techniczna). W ostatnich latach systemy GNSS znajdują zastosowanie w technologiach M2M (automatyczna nawigacja samochodowa), czy w najnowszych zastosowaniach technologii internetowych: Internecie Rzeczy lub Przedmiotów (IoT – Internet of Things), lub Internecie Wszechrzeczy (IoE – Internet of Everything), czyli sieci ludzi, procesów, danych i rzeczy podłączonych do Internetu. Działanie systemu GNSS opiera się na odbiorze sygnałów z satelity. Sygnały te przechodząc przez warstwę troposfery ulegają opóźnieniu, co ma wpływ na dokładność określania pozycji odbiornika. W referacie przedstawiono modele troposfery pozwalające na korekcję jej wpływu na dokładność lokalizacji odbiorników systemów GNSS.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie