Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S04

Laureaci konkursu na najlepszą pracę doktorską

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 14:45

Przewodniczący: Ryszard Zieliński

Pomiarowa ocena efektywności systemu antyspoofingowego GPS opartego na przetwarzaniu wieloantenowym

Magiera J., Katulski R.

Niniejszy referat dotyczy problemu wykrywania i przeciwdziałania atakom typu spoofing w globalnych systemach nawigacji satelitarnej. Pierwsza część referatu stanowi wprowadzenie w temat spoofingu oraz przegląd sposobów jemu przeciwdziałania. Następnie, przedstawiono autorską koncepcję systemu antyspoofingowego opartego na przetwarzaniu wieloantenowym, a także opisano implementację prototypu tego systemu. Część trzecią poświęcono ocenie efektywności proponowanego rozwiązania, obejmującej: prawdopodobieństwo detekcji spoofingu, działanie procedury eliminacji spoofingu oraz ogólną ocenę działania systemu w warunkach rzeczywistego ataku.

Porównanie nowych metod łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych

Czaplewski B.

W artykule porównano nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji JFD (ang. Joint Fingerprinting and Decryption) dla obrazów kolorowych zaproponowane w rozprawie doktorskiej dr inż. Bartosza Czaplewskiego. Metody te porównano również z innymi metodami JFD znanymi z literatury. Metody zostały porównane w kontekście niezauważalności osadzonych fingerprintów, odporności na szum, odporności na kompresję, odporności na ataki zmowy, odporności na ataki zmowy połączone z kompresją, oraz zgodności z koncepcją JFD.

Ochrona użytkowników pierwotnych w systemie radia kognitywnego wysokiej jakości z wykorzystaniem techniki NC-OFDM

Kryszkiewicz P.

System radia kognitywnego wykorzystujący technikę NC-OFDM umożliwia transmisję z użyciem wolnych zasobów widmowych przeplecionych w częstotliwości z sygnałem systemów licencjonowanych. W pracy przedstawiono problem interferencji wywoływanej przez system radia kognitywnego w odbiorniku systemu licencjonowanego jak również autorskie metody jego rozwiązania. Przedstawiono również nowe algorytmy synchronizacji umożliwiające pracę odbiornika NC-OFDM w obecności silnej interferencji od systemów licencjonowanych.

Znakowanie wodne sygnałów fonicznych w dziedzinie częstotliwości

Markiewicz R.

W artykule przedstawiono zagadnienia znakowania wodnego sygnałów fonicznych w dziedzinie zlogarytmowanej amplitudy widma. Artykuł został przygotowany na podstawie rozprawy doktorskiej autora o tym samym tytule, obronionej na Politechnice Warszawskiej w grudniu 2015 r. W artykule (i w rozprawie doktorskiej) zaprezentowano trzy rodzaje znakowania wodnego sygnałów fonicznych: znakowania adnotacyjnego, wstawiania sygnatury cyfrowej do sygnałów fonicznych oraz znakowania „odciskami palca” (ang. fingerprinting).

Proces lokalizacji węzłów w bezprzewodowych sieciach sensorów: od wymiany pakietów do wyznaczenia położenia

Marks M.

W pracy przedstawiono system lokalizacji węzłów w sieciach WSN (Wireless Sensor Network). System ten stanowi przede wszystkim zbiór algorytmów i procedur tworzących logiczną całość, które pozwalają na lokalizowanie poszczególnych urządzeń. Opracowany system pozwala na realizację trzech charakterystycznych etapów: pomiar poziomu mocy odbieranych sygnałów RSSI, wymianę danych i ich gromadzenie; przetwarzanie danych oraz wyznaczenie położenia węzłów.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie